سس مایونز دلوسه ( با روغن کاهش یافته )

قیمت : 15,500 تومان