سس مایونز با روغن کاهش یافته900گرم دلوسه

قیمت : 35,000 تومان